Vluchtelingenrecht en Asielrecht

Inhoudsopgave

  Voor goede rechtshulp in asielzaken en het asielrecht (asielzoekers en vluchtelingen) bent u bij mij op het juiste adres. Als asieladvocaat heb ik veel ervaring met asielaanvragen van vluchtelingen en asielzoekers. Het asielrecht en vluchtelingenrecht is een dynamisch werkgebied, afhankelijk van politieke beslissingen en de veiligheidssituatie in de wereld. Het is daarom belangrijk om als asieladvocaat op de hoogte te blijven van deze veranderende ontwikkelingen. Nieuw beleid wordt soms wekelijks geschreven. Denk bijvoorbeeld aan de veiligheidssituatie in Eritrea en Syrië, maar ook die voor mensen uit Iran, Irak en Afghanistan en natuurlijk alle andere landen in de wereld.

  Het gaat meestal om mensen die politieke problemen hebben, mensen die van een oorlog vluchten, of mensen die niet de vrijheid hebben om hun eigen religie of seksuele geaardheid in hun eigen land uit te oefenen. Mijn kantoor heeft veel ervaring met mensen die vanwege het Christendom of hun bekering het land hebben moeten verlaten. Ook heb ik veel ervaring met asielaanvragen van mensen met een andere seksuele geaardheid (LGBTQIA+).

  Vanzelfsprekend ben ik lid van de Vereniging Asieladvocaten en -Juristen Nederland (VAJN).

  Uitleg asielprocedure

  Voordat de asielprocedure begint heeft de asielzoeker een gesprek met de advocaat (dag -1). Met dag -1 wordt de voorbereidingsdag van de asielzoeker met de advocaat bedoeld. Dit is dus vaak gewoon het kennismakingsgesprek en het voorbereidende gesprek op de start van de asielprocedure.

  Het kan helaas voorkomen dat het maanden duurt voordat de asielzoeker aan de beurt is en voordat een “dag -1”-gesprek bij de advocaat kan plaatsvinden. Indien de asielzoeker mij eerder als voorkeursadvocaat heeft ingeschakeld kan het gesprek uiteraard wel eerder op mijn kantoor plaatsvinden. Maar niet in alle gevallen beveel ik dat aan, omdat de door mij gegeven informatie ook weer verloren kan gaan als de gehoren veel later pas beginnen. Veelal is het dan ook verstandig de voorbereiding niet langer dan ongeveer 7 dagen vóór de start van de gehoren te doen. Wel is het belangrijk dat de advocaat vooraf alle documenten heeft, dus overleg over documenten in een vroege fase is enorm belangrijk. Het eerste gesprek kan dan wel als een kennismakingsgesprek worden gezien, waarna alsnog een dag -1 gesprek kan plaatsvinden kort voor de start van de procedure.

  Tijdens dit voorbereidingsgesprek (dag -1) zal ik de asielzoeker voorbereiden op de procedure en relevante tips geven die van belang zijn voor het tweede gehoor. Ik ga er hierbij vanuit dat de asielzoeker op basis van de folders die zijn uitgereikt door de IND, dan wel de gesprekken met VWN, kennis heeft van de procedure. Verder zal ik tips geven over het indienen van documenten en met de asielzoeker het aanmeldgehoor/eerste gehoor doornemen. Tot slot zal ik belangrijke tips geven over het werken met een tolk. Indien er sprake is van medische problemen, dan wel andere informatie die van belang is, kan de asielzoeker mij dit tijdens dit gesprek laten weten. In sommige gevallen wil de asielzoeker enkel door een vrouwelijke of juist mannelijke medewerker en tolk worden gehoord. Dat kan dan door mij geregeld worden. Ook kan ik ervoor zorgen dat Vluchtelingenwerk het gehoor bijwoont om enige steun te bieden en controle uit te oefenen. We kunnen dit op kantoor rustig bespreken en de zaak zo goed voorbereiden.

  Per 25 juni 2021 is de nieuwe AA procedure ingegaan. In de nieuwe AA-procedure wordt binnen 6 dagen een beslissing genomen op de aanvraag. Dit kan met 3 dagen worden verlengd. Het eerste gehoor is vervangen door het aanmeldgehoor. Dat betekent dat de asielzoeker na aankomst in Nederland een aanmeldgehoor heeft dat nu als eerste gehoor wordt gezien en waarvoor hij geen voorbereiding van een advocaat krijgt. De asielzoeker krijgt in dit aanmeldgehoor vragen over zijn identiteit, herkomst, verblijf in het land van herkomst, werk, studie, familie en reisroute. Ook worden er een paar korte vragen gesteld over de asielproblemen, iets waarvoor dit gehoor eigenlijk niet bedoeld is. De advocaat is bij dit gehoor niet aanwezig. Het rapport van dit gehoor zal de advocaat tijdens de kennismaking (dag -1) nabespreken met de asielzoeker en hem tevens voorbereiden op het 'nader gehoor'.

  In het nader gehoor kan de asielzoeker zijn asielmotieven toelichten (dag 1). Ook hier geldt dat de advocaat daar niet bij aanwezig is. Ook het rapport van dit gehoor zal de asielzoeker de volgende dag nabespreken met de advocaat (dag 2). Op dag 3 neemt de IND een eerste beslissing, hetgeen een positieve beslissing (inwilliging) kan zijn, dan wel een voornemen tot afwijzing. In dat geval kan de asielzoeker hierop zijn zienswijze geven via zijn advocaat (dag 4). Op dag 5 neemt de IND een definitief besluit. Wanneer de asielaanvraag wordt afgewezen, kan de asielzoeker bij de rechtbank in beroep gaan (dag 6). Soms moet ook een vovo (voorlopige voorziening) worden gevraagd). De advocaat zal dit allemaal regelen. Verklaart de rechter dit beroep ongegrond, dan kan de asielzoeker nog in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De uitslag hiervan mag hij echter officieel niet in Nederland afwachten. Ook in dat geval moet een vovo (voorlopige voorziening) worden gevraagd.

  Wanneer de IND niet binnen 6 dagen een beslissing kan nemen en verlenging van 3 dagen niet aan de orde is, komt de asielzoeker in de VA-procedure (verlengde asielprocedure). Dit wordt dan veelal op dag 4 door de IND kenbaar gemaakt. De IND moet dan uiterlijk binnen 6 maanden een beslissing nemen. Vaak zal dit korter duren, afhankelijk van de reden van de verlenging. Als reden voor verlenging moet u denken aan capaciteitsproblemen bij de IND, het houden van een aanvullend gehoor, documentonderzoek, het doen van een taalanalyse of onderzoek in het land van herkomst. De reden van de verlenging en de definitieve beslistermijn wordt door de IND vermeld in de brief. Hierover zal ik de asielzoeker dan informeren. Het is voor de zaak niet erg om in de VA procedure te komen, maar het betekent wel dat de asielzoeker nog langer moet wachten. Het betekent eveneens dat een eventuele echtgenoot of partner die wil nareizen dus ook langer moet wachten.

  In schema ziet het er als volgt uit:

  Dag -1 Voorbereiding advocaat
  Dag 1 Nader gehoor IND
  Dag 2 Correcties advocaat
  Dag 3 Inwilliging of voornemen
  Dag 4 Zienswijze advocaat
  Dag 5 Beschikking
  Dag 6 Beroep rechtbank

  Voor spoor 2 zaken uit veilige landen ziet het schema voor de procedure er als volgt uit:

  Dag -1 Voorbereiding advocaat
  Dag 1 Interview IND (VLG)
  Dag 2 Correcties advocaat en voornemen
  Dag 3 Zienswijze advocaat
  Dag 4 Beschikking
  Dag 5 Beroep rechtbank

  Indien de asielzoeker een verblijfsvergunning krijgt, kan binnen 3 maanden een aanvraag worden ingediend voor de komst van de echtgenoot of partner en eventuele minderjarige kinderen (aanvraag nareis asiel). Ook voor meerderjarige kinderen die onderdeel zijn geweest van het gezin (tot 24 jaar) kan soms een aanvraag worden ingediend. Deze aanvragen worden in de regel niet door mij als advocaat ingediend, maar de asielzoeker kan zich hiervoor wenden tot Vluchtelingenwerk. Vluchtelingenwerk heeft ook veel ervaring met deze zaken. Indien de MVV-aanvraag wordt afgewezen kan de asielzoeker contact met mij zoeken voor het maken van bezwaar.

  Dublin

  Verder behandel ik als advocaat veel Dublin-zaken. Dit zijn aanvragen van asielzoekers die al in een ander land in Europa asiel hebben gevraagd. Of die soms een visum hebben gekregen van een ander EU-land, ook al is daar feitelijk geen gebruik van gemaakt. In veel Dublin-zaken hebben asielzoekers ook enkel vingerafdrukken in een ander EU-land afgegeven, hetgeen juridisch gelijk staat aan het vragen van asiel. Veel Dublin-zaken zijn daarom erg moeilijk om te winnen, omdat de asielzoeker uit een land komt waar volgens Nederland ook goede rechtsbescherming wordt gegeven.

  Toch zijn er soms mogelijkheden waar we naar kunnen kijken. Er zijn bijvoorbeeld een aantal probleemlanden waar asielzoekers niet de rechten hebben die ze volgens Europese of Internationale verdragen zouden moeten hebben. Soms zijn er ook medische omstandigheden die een rol kunnen spelen bij de uitzetting. Ook als er familie in Nederland is, of de asielzoeker is minderjarig kunnen er kansen ontstaan. Ook gelden in Dublin-zaken strikte termijnen die soms door de overheid niet worden nageleefd. Als advocaat Dublin-zaken kan ik dit allemaal controleren en een beroep doen op de regelgeving om alsnog toelating tot de nationale procedure te proberen te krijgen. Dit betekent niet dat ook een verblijfsvergunning zal worden verleend, maar enkel dat de asielprocedure alsnog in Nederland kan plaatsvinden.

  In sommige Dublin-zaken kan beroep worden ingediend bij de rechtbank. Na de uitspraak van de rechtbank zal de asielzoeker op korte termijn kunnen worden uitgezet naar het betreffende Dublin-land. Indien hoger beroep wordt ingediend kan dit de vlucht niet automatisch tegenhouden. Ook kan de asielzoeker soms op straat worden gezet 28 dagen na de uitspraak van de rechtbank. In dat geval en indien een vluchtdatum bekend is, kan een vovo (voorlopige voorziening) worden gevraagd. De asielzoeker en de advocaat moeten door het COA of DT&V daarvan op de hoogte worden gebracht. Pas als die vovo ook wordt toegewezen bestaat weer recht op opvang, dan wel kan de vlucht geannuleerd worden. De vovo kan ook worden afgewezen en dan zal veelal meteen op het hoger beroep worden beslist.

  HASA

  Daarnaast behandel ik als asieladvocaat en advocaat asiel veel herhaalde aanvragen asiel of HASA aanvragen. Deze procedures zijn niet makkelijk omdat voor een herhaalde asielaanvraag nieuwe bewijzen (feiten en omstandigheden) naar voren moeten worden gebracht. Een goede voorbereiding voor deze zaken is essentieel. Daarbij moet u er rekening mee houden dat in de meeste gevallen een HASA door mij niet op toevoegingsbasis kan worden gedaan, omdat de overheid geen volledige vergoeding meer toekent voor deze zaken. In dat geval wordt afgezien van een toevoegingsaanvraag en moet middels factuur op betalende basis worden gewerkt. Het staat u uiteraard vrij om een advocaat in te schakelen die dat wel doet.

  Om een zaak goed voor te bereiden en te bepalen of deze kans van slagen heeft, adviseer ik altijd om eerst een analyse van het oude dossier te doen en de nieuwe feiten en omstandigheden te beoordelen. Dat kan tegen een vast tarief (fixed fee). Daarvoor zal ik het dossier opvragen van de oude advocaat en de zaak bestuderen en analyseren en daarnaast de nieuwe situatie daarbij betrekken. Soms is het per mail ontvangen van het voornemen en/of de beschikking van de IND en de uitspraak van de rechtbank ook genoeg om een goed beeld van de zaak krijgen. Afhankelijk daarvan kan ik dan de verdere stukken bij u of uw vorige advocaat opvragen. En vanzelfsprekend kunnen we daarna een (video)bespreking inplannen. Indien u mij mailt, verzoek ik u bij voorkeur alle informatie te scannen in PDF en in één mail te sturen.

  Indien de HASA wordt afgewezen kan beroep bij de rechtbank worden ingediend. In veel gevallen moet ook een vovo (voorlopige voorziening) worden gevraagd om problemen met opvang en COA te voorkomen. In de praktijk zal de asielzoeker het beroep veelal in de opvang mogen afwachten. Voor het beroep en de vovo kan ik meestal wel gewoon een toevoeging aanvragen. Indien het beroep wordt afgewezen en hoger beroep wordt ingediend mag dit ook niet in Nederland worden afgewacht. In die gevallen moet dus weer een nieuwe vovo worden gevraagd om het recht op opvang te behouden.

  Intrekking

  Ook indien uw verblijfsvergunning asiel wordt ingetrokken kan ik u hierin bijstaan of adviseren. Het intrekken van een verblijfsvergunning heeft nogal heftige gevolgen voor de persoon zelf, maar ook het gezin, familie of vrienden. In sommige gevallen is de intrekking onterecht en kan hiertegen geprocedeerd worden. Elke zaak is weer anders dus het is heel moeilijk zonder inzage in het dossier iets over de kansen te zeggen. Het gebeurt ook vaak dat iemand hier al lang geïntegreerd is en om die reden een beroep op zijn persoonlijke situatie kan doen om alsnog hier te kunnen blijven. In voorkomende gevallen kan een reguliere vergunning worden aangevraagd. Neem gerust contact met mij op voor advies en hulp hierbij.

  COA en verhuizen

  Voor allerlei vragen over financiën en weekgeld en plaatsing in de opvang moet ik u doorverwijzen naar het COA. Dat is de instantie die daarover gaat. Ik houd me in principe niet bezig met het regelen van een overplaatsing. Het is beter om dit met Vluchtelingenwerk op de AZC-locatie te bespreken die daar meer ervaring mee heeft. En de asielzoeker kan dit vaak zelf ook goed regelen is mijn ervaring. Als advocaat wil ik mij concentreren op het bieden van de juiste hulp voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning. In voorkomende gevallen of bij problemen die niet kunnen worden opgelost sta ik u uiteraard alsnog graag bij.

  Procedure bij de rechtbank

  Indien uw zaak bij de rechtbank op zitting komt, is het belangrijk om kennis te nemen van het volgende. Voor veel mensen is de zitting enorm belangrijk en daarom hebben mensen vaak ten onrechte het gevoel dat alles op de zitting zal worden gezegd. Dat is dus niet het geval. De procedures zijn schriftelijk hetgeen betekent dat alle argumenten vooraf naar de rechtbank moeten worden gestuurd in het beroepschrift. Tot uiterlijk 10 dagen voor de zitting kan je meestal nog nadere stukken of informatie indienen. Daarbuiten alleen in bijzondere omstandigheden.

  De zitting is dan ook niet bedoeld om de hele zaak aan de rechter uit te leggen. De rechter kent het volledige dossier en heeft alle stukken al gelezen. De zitting is vooral bedoeld om de rechter vragen te laten stellen aan partijen. Daarom is op de zitting ook de IND bijna altijd aanwezig. Namens u kan ik wel een korte toelichting op de zaak geven.

  De rechter zal u vaak gelegenheid geven tot het laatste woord: u mag daarvan gebruik maken maar dat is zeker niet nodig. Mocht u wel iets willen zeggen, dan is het goed om even met mij te overleggen en kort en krachtig te zijn. De uitspraak wordt niet meteen gedaan. Dat kan een aantal weken duren. De rechter zal op de zitting laten weten hoe lang we moeten wachten.

  Bij een gegrond beroep (positief) zal de rechtbank het besluit vernietigen en de zaak terugsturen naar de IND. De rechtbank kan zelf namelijk geen verblijfsvergunning verlenen en controleert dus alleen maar of de IND het werk goed heeft gedaan. De IND moet dan een nieuw besluit nemen met inachtneming van datgene wat de rechtbank heeft besloten en overwogen. Het nieuwe besluit kan dan ook weer negatief zijn, waarna wel weer beroep bij de rechtbank kan worden ingediend. Als het beroep gegrond is kan de IND ook zelf in hoger beroep gaan als ze het niet met de uitspraak eens is.

  Als het beroep ongegrond (negatief) wordt verklaard kunnen wij zelf hoger beroep instellen bij de Raad van State. Maar dat is een formele en veelal ook enkel schriftelijke procedure. Het hoger beroep mag meestal ook niet in Nederland worden afgewacht en meestal zal de opvang 28 dagen na de uitspraak worden beëindigd door het COA. In de korte AA-procedure kan dit nog eerder het geval zijn. Indien nodig kan ik wel een spoed-vovo vragen om uitzetting en beëindiging van de opvang tegen te gaan. Op het moment dat een positieve beslissing in het hoger beroep komt, kan de zaak ofwel naar de IND dan wel naar de rechtbank worden terugverwezen.

  EHRM – Europese Hof voor de Rechten van de Mens

  Als het hoger beroep ongegrond is kan binnen 4 maanden een klacht worden ingediend tegen Nederland bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Dit is een erg ingewikkelde en langdurige procedure en de meeste zaken komen hiervoor ook niet in aanmerking. Neem contact met mij op om te bekijken of uw zaak hiervoor geschikt is.

  Direct regelen