Vreemdelingenrecht en Migratierecht

Inhoudsopgave

  U kunt bij mij als advocaat vreemdelingenrecht terecht voor al uw vragen over het vreemdelingenrecht en migratierecht en alle overige vreemdelingenzaken. Als immigratieadvocaat en advocaat migratierecht kan ik u de juiste hulp en advies bieden. Denk hierbij aan zaken betreffende een verblijfsvergunning of MVV en visum en visa. Maar ook alle overige soorten immigratie en naturalisatie. Hieronder kunt u een overzicht vinden van de zaken waarbinnen ik werkzaam ben.

  Het voordeel van het tijdig inschakelen van een advocaat is dat een advocaat migratierecht een beroep zal doen op EU-richtlijnen en EU-jurisprudentie. Het Unierecht gaat namelijk voor op het nationale recht. De EU regels zijn ook vaak minder streng dan de nationale wetten en beleidsregels. Dit kan enorm in uw voordeel werken.

  U kunt van mij hierover advies krijgen. Maar ook hulp en begeleiding bij de aanvraag om een verblijfsvergunning. Ook kan ik helpen bij het schrijven van een zienswijze tegen een voornemen. Verder kan ik voor u bezwaar maken tegen een afwijzende beschikking en begeleiden bij een eventuele hoorzitting. Verder kan ik namens u een procedure starten bij de rechtbank (beroep en vovo) en hoger beroep indienen bij de Afdeling. Tot slot kan ik een klacht namens u indienen bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.

  Omdat de termijnen soms relatief kort zijn is het belangrijk dat u snel contact met mij opneemt. Dan kan ik zelf beoordelen hoeveel haast een zaak heeft. In sommige gevallen moet namelijk binnen 24 uur een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de rechtbank. In andere zaken kan ruim uitstel worden gevraagd voor een reactie. Experimenteer daarom niet zelf.

  Het spreekt voor zich dat ik lid ben van de Specialistenvereniging migratierecht advocaten (SVMA) en de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV).

  Chávez aanvraag ouder bij kind (EU Handvest)

  In gevallen waarbij er sprake is van kinderen met de Nederlandse nationaliteit, dan wel een nationaliteit van een andere EU staat, kan voor de ouder een beroep worden gedaan op de EU bepalingen, waaronder artikel 20 EU. Dit is de zogenoemde Chávez aanvraag. Deze aanvraag kan gedaan worden voor ouders die samen zijn of ouders die niet meer samen zijn maar waarbij het kind omgang heeft met beide ouders. Het gaat hier om een EU-status die sterker is dan de nationale bepalingen.

  De situatie komt erop neer dat in strijd met Europees recht is als een Nederlands kind wordt gedwongen om zijn ouder te volgen buiten de EU omdat die geen verblijfsdocument heeft gekregen. Om te beoordelen of een kind gedwongen moet verhuizen moet bekeken worden welke ouder de daadwerkelijke verzorging van het kind op zich heeft en of het kind afhankelijk is van die zorg. Daarbij wordt rekening gehouden met de belangen van het kind, de leeftijd en de relatie met de ouders en welke gevolgen het weigeren van een vergunning voor het kind zal hebben. Als het kind niet gedwongen wordt de EU te verlaten, bijvoorbeeld als verblijf in een ander EU land mogelijk is, dan kan hierop geen beroep worden gedaan.

  Als advocaat Chávez kan ik u in deze zaken bijstaan bij de aanvraag, of bij het maken van bezwaar. Er worden nu heel veel zaken afgewezen en het gebeurt regelmatig dat dit onterecht is, of omdat de bewijzen niet voldoende zijn. Het onderbouwen van de zorg- en opvoedtaken en afhankelijkheid kan erg lastig zijn. Hierbij kan ik u dan assisteren. Indien gewenst kan ik u helpen door mee te gaan naar het IND loket om de aanvraag in te dienen. Daar zult u de leges moeten betalen en worden er foto’s en vingerafdrukken gemaakt. De beslissing wordt niet meteen genomen, maar wel kunt u indien u in het bezit bent van een paspoort meteen een werksticker krijgen zodat u in afwachting van de beslissing rechtmatig kunt verblijven en arbeid kunt verrichten. Indien u geen paspoort heeft kan ik u ook bijstaan, omdat het standpunt van de IND niet in alle gevallen correct is.

  Inmiddels is duidelijk geworden dat het EU verblijfsdocument niet van tijdelijke aard is. Dus dat betekent dat ook na het meerderjarig worden van het kind de ouder een verblijfsdocument moet kunnen krijgen en ook zou moeten kunnen naturaliseren volgens de gewone regels. Er wordt op deze punten nog volop geprocedeerd dus het is nog niet duidelijk wat de uitwerking hiervan zal zijn.

  Hulp bij deze aanvragen is niet kosteloos en kan niet op toevoegbasis in de aanvraagfase.

  Aanvraag verblijfsvergunning of MVV echtgenoot en partner (artikel 8 EVRM en EU Handvest)

  Indien u hulp wenst bij een aanvraag verblijfsvergunning echtgenoot of verblijfsvergunning partner en MVV kan ik u als advocaat bijstaan. Veel mensen vinden het prettig om hulp te krijgen bij de aanvraag omdat het niet voor iedereen makkelijk is de juiste documenten en formulieren te vinden. Als advocaat kan ik dit gehele proces uit handen nemen, of enkel meekijken en begeleiding en advies geven bij de aanvraag die door u zelf wordt ingediend.

  Bij deze aanvraag is artikel 8 EVRM family life van toepassing: het recht op het uitoefenen van het gezinsleven. Vanwege het inkomensvereiste is het niet altijd makkelijk om een verblijfsvergunning te krijgen. Soms hebben mensen een inkomen dat niet hoog genoeg is volgens de wet, maar waarmee ze zichzelf wel kunnen onderhouden zonder een beroep te doen op de bijstand. In die gevallen kan het inroepen van EU richtlijnen en jurisprudentie (Unierecht) een oplossing zijn. De Europese regels voor gezinshereniging zijn vaak minder streng dan de Nederlandse wetten. Het Unierecht gaat voor op het nationale recht.

  In sommige gevallen heeft u alleen maar een (ziekte)uitkering, maar bijvoorbeeld geen uitzicht op herstel de komende jaren. Ook in die gevallen kan samen naar oplossingen worden gezocht. Er zijn vaak bijzondere omstandigheden waar een beroep op kan worden gedaan. Een en ander is sterk afhankelijk van de medische situatie. Hulp van medische deskundigen is daarom van belang. We kunnen samen kijken naar de mogelijkheden.

  Ook kan niet in alle gevallen de MVV-aanvraag vanuit het land van herkomst worden gedaan, of bevindt iemand zich al in Nederland. En daardoor loop je ook tegen problemen aan met het inburgeringsexamen. In sommige gevallen kan je vrijstelling proberen te vragen van het MVV-vereiste en het inburgeringsexamen. Dat is zeker niet makkelijk, maar er kunnen altijd bijzondere situaties aan de orde zijn die we kunnen bespreken.

  In sommige gevallen kan ook een verblijfsvergunning van de ouder bij een kind worden gedaan. Dat kan soms handig zijn als de partner of de echtgenoot niet aan het inkomensvereiste voldoet. Indien er dan contact en/of omgang is met het kind, dan kan de ouder een verblijfsvergunning aanvragen bij dat kind, omdat uitzetting in strijd met artikel 8 EVRM kan zijn. Het is dan belangrijk dat wordt aangetoond dat het gezinsleven niet buiten Nederland kan worden uitgeoefend. Dat kan soms heel moeilijk zijn. Vooral als de ouders niet meer bij elkaar zijn, moet soms de medewerking van de andere ouder worden gevraagd.

  Een advocaat vreemdelingenrecht en vreemdelingenzaken is dan de juiste persoon om u hierbij te helpen en een beroep te doen op de nationale en EU regels. Daarbij kan ik u waar nodig ook adviseren over de EU-route Duitsland en de EU-route België.

  Hulp bij deze aanvragen is niet kosteloos en kan niet op toevoegbasis in de aanvraagfase.

  Uiteraard kan ik u als advocaat ook helpen bij het maken van bezwaar als de aanvraag is afgewezen of het daarna instellen van beroep bij de rechtbank.

  Aanvraag verblijfsvergunning of MVV voor een kind of pleegkind en overige familie (artikel 8 EVRM en asiel nareis)

  Ook voor de aanvraag van een verblijfsvergunning van een kind bij de ouder(s) kan ik hulp en advies geven. Ook hier kunnen de formulieren en bewijzen soms ingewikkeld zijn en is hulp van een advocaat wel prettig. Daarbij kan ik advies geven wat te doen of de volledige aanvraag voor u begeleiden en indienen. Voor minderjarige kinderen zijn de voorwaarden vaak makkelijker dan voor meerderjarige kinderen. Maar ook voor meerderjarige kinderen tot ongeveer 25 jaar kan een aanvraag worden gedaan. Dit is vooral afhankelijk van hoe de gezinssituatie was voor vertrek uit het land van herkomst. Dit speelt daarom vooral ook een rol bij nareis zaken (asiel). Indien een aanvraag om nareis van kinderen of ouders wordt afgewezen, kunt u contact met mijn kantoor opnemen.

  Ook in andere familiezaken (kinderen, broer, zus of ouders) kan soms overwogen worden om een aanvraag te doen voor gezinshereniging. Voor het aantonen van de gezinsband en de afhankelijkheid zijn vaak veel bewijzen nodig zoals rapportages en brieven van instellingen ter ondersteuning van de feitelijke situatie. Deze aanvragen zijn in de regel niet makkelijk en hulp en advies van een advocaat kan dan prettig zijn.

  Hulp bij deze aanvragen is niet kosteloos en kan niet op toevoegbasis in de aanvraagfase.

  Visum en visa

  Indien u familie of vrienden wilt uitnodigen uit het buitenland kan dit veel problemen opleveren met de aanvraag van het visum of visa. In veel gevallen wordt een aanvraag door de Nederlandse ambassade in het buitenland ten onrechte afgewezen.

  Daarbij kan ik u dan als advocaat visum en visa goede hulp bieden om er alsnog voor te zorgen dat het bezoek naar Nederland kan komen. Tegen het afwijzen van een visum of visa door de Visadienst kan in veel gevallen met succes bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingesteld.

  De Visadienst hanteert het beleid dat zoveel mogelijk aanvragen moeten worden afgewezen. Een van de redenen is vaak dat er onvoldoende sociale en economische binding is. Dat betekent dat de persoon die uit het buitenland moet komen zelf geen werk of een gezin heeft, zodat niet duidelijk is dat hij op tijd zal terugkeren. Het is dan belangrijk om aan te tonen dat die binding er wel is.

  Ook wordt vaak gezegd dat het doel en de omstandigheden van het verblijf onvoldoende zijn aangetoond, dan wel dat niet duidelijk is dat de persoon op tijd zal terugkeren. Dit heeft er vaak mee te maken dat er verschil is tussen wat de persoon in Nederland heeft gezegd en de persoon in het buitenland heeft gezegd. Een klein verschil kan al reden tot afwijzing zijn. Het maken van bezwaar kan dan vaak zinvol zijn om dergelijke tegenstrijdigheden uit te leggen en weg te nemen. In veel gevallen kan een gang naar de rechter nuttig zijn als het bezwaar ten onrechte wordt afgewezen.

  Hou er rekening mee dat de Raad voor Rechtsbijstand in beginsel geen toevoeging meer verleent voor visumzaken. Tenzij het gaat om zaken betreffende familie en gezin (artikel 8 EVRM). In alle andere gevallen kan dit enkel op betalende wijze.

  Als mensen al middels visum in Nederland zijn gekomen maar het visum dreigt te verlopen of al is verlopen kan ik advies geven inzake verlenging daarvan of kijken naar andere oplossingen en mogelijkheden.

  Beëindiging verblijf gemeenschapsonderdaan

  Indien uw verblijfsrecht als gemeenschapsonderdaan (EU-onderdaan of Unieburger) dreigt te worden beëindigd op grond van artikel 8.12 Vreemdelingenbesluit, kunt u daartegen een zienswijze indienen dan wel bezwaar maken. Vaak wordt het verblijfsrecht beëindigd omdat personen uit EU landen een bijstandsuitkering hebben aangevraagd en gekregen. Volgens de IND is dat in strijd met Richtlijn 2004/38. Dit wordt door de IND gecontroleerd op basis van de inschrijving in de Basisregistratie personen (Brp). Vaak doet ook de gemeente zelf een melding over een uitkering op grond van de Participatiewet. Veel mensen zijn er niet mee bekend dat dit in strijd is met de EU bepalingen en komen dan onverwacht voor verrassingen te staan. Er zijn vaak genoeg mogelijkheden om naar deze zaken te kijken dan wel andere oplossingen te bedenken. Neem daarom snel contact met mij op vanwege de geldende termijnen.

  Wijziging verblijfsdoel

  Indien u in het bezit bent van een verblijfsvergunning met een bepaald verblijfsdoel, kunt u wijziging van dit verblijfsdoel aanvragen. Denk aan de situatie dat u een partner heeft, maar de relatie is beëindigd. Of als u een studie volgt, maar de studie is afgelopen. Of uw vergunning als kennismigrant omgezet moet worden in een andere onderneming. U moet uw verblijfsvergunning in al deze gevallen dan omzetten en kunt hiervoor mijn hulp inschakelen. Hou er rekening mee dat geen vergoeding voor de advocaatkosten kan worden gevraagd bij de overheid. Deze kosten komen dan ook voor uw eigen rekening.

  Medisch en artikel 64 uitstel van vertrek

  Verder kan ik u helpen bij vragen over een verblijfsvergunning medisch en uitstel van vertrek op grond van artikel 64. Een dergelijke aanvraag kan door mij worden begeleid. Het betreft veelal erg complexe zaken waarbij veel medisch voorwerk moet worden verricht. Een dergelijke aanvraag moet dan ook vaak in samenwerking met derden worden gedaan, zoals Vluchtelingenwerk. Voor hulp bij de aanvraag kan een RATZ toevoeging worden gevraagd. Per zaak wordt bekeken of dat ook mogelijk is. Indien de aanvraag wordt afgewezen, kan veelal via een toevoeging bezwaar worden gemaakt en beroep worden ingesteld bij de rechtbank. Neem gerust contact met mij op om deze zaken te bespreken.

  Buitenschuld en staatloosheid

  Voor ongedocumenteerde vreemdelingen die buiten hun schuld niet uit Nederland kunnen vertrekken kan een speciale verblijfsvergunning worden verleend. Dat kan alleen in die gevallen waar de autoriteiten van het land van herkomst weigeren om vervangende reisdocumenten (laissez-passer) af te geven. Er zijn een aantal probleemlanden waarbij deze problematiek speelt, bijvoorbeeld Rusland, Armenië en Azerbeidzjan. Maar dit geldt uiteraard ook voor alle overige landen. Het wordt alleen aan mensen gegeven die er alles aan hebben gedaan om terug te keren, maar waar dit buiten hun schuld om niet lukt. Er gelden hele strenge voorwaarden voor deze verblijfsvergunning en de persoon moet maandenlang of soms jarenlang acties ondernemen om te laten zien dat hij er alles aan heeft gedaan om documenten te krijgen. Daarnaast moet de bemiddeling van DT&V worden ingeroepen. Het is daarom extreem moeilijk om een dergelijke verblijfsvergunning te krijgen. Voor begeleiding van de advocaat in de aanvraagfase kan helaas geen toevoeging worden gevraagd. Daarom moeten vaste prijsafspraken worden gemaakt.

  Als advocaat kan ik mensen die staatloos zijn proberen te helpen. Staatloosheid is geen aparte grond voor bescherming in de asielprocedure in Nederland. Het asielverzoek kan dus worden afgewezen, ook als de staatloosheid van iemand is bewezen. Met een beroep op het Verdrag van 1954 met betrekking tot de status van staatlozen en het Verdrag van 1961 over de beperking van staatloosheid kan ik hiertegen iets proberen te doen. Op dit moment is er in Nederland nog geen vaststellingsprocedure staatloosheid. Er wordt daarom veelal ten onrechte verwezen naar de procedure buiten-schuld. Er is wel een wetsvoorstel ingediend in 2016. Er zijn grote staatloze gemeenschappen die hiervan problemen ondervinden, zoals Roma, Rohingya, Palestijnen, Koerden, Bidoon en personen van de voormalige Sovjet-Unie. Maar het kan ook individuele personen gebeuren. Let op: het ongedocumenteerd zijn is niet hetzelfde als staatloos zijn. Voor nadere informatie kunt u contact met mij opnemen.

  Humanitair en schrijnende omstandigheden

  Voor sommige personen kan geen hier genoemde verblijfsvergunning worden gevraagd omdat ze niet voldoen aan de voorwaarden. Er is echter sprake van een restcategorie voor zeer bijzondere omstandigheden. Denk hierbij aan mensen die hier al heel veel jaren verblijven zonder dat ze zijn uitgezet. Soms kan dan een beroep op private life ex artikel 8 EVRM worden gedaan, bijvoorbeeld als deze persoon volledig is geïntegreerd in de samenleving. Een verblijfsvergunning op humanitaire gronden en schrijnende omstandigheden wordt zelden verleend dus het is zeer moeilijk om hiervoor goede bewijzen te verkrijgen. Ook het paspoortvereiste kan tot problemen leiden. Per 1 mei 2019 bestaat de verblijfsvergunning schrijnendheid officieel niet meer en kan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid geen verblijfsvergunning meer verlenen. Er zijn echter mogelijkheden om via de weg van artikel 8 EVRM op deze humanitaire omstandigheden een beroep te doen. Nadere informatie hierover kunt u bij me opvragen.

  Naturalisatie en verlies nationaliteit

  Als u wilt naturaliseren tot Nederlander dan moet u een naturalisatieverzoek indienen. De hulp van een advocaat is dan erg prettig omdat de voorwaarden vaak zeer ingewikkeld zijn. De Rijkswet op het Nederlanderschap is een ingewikkelde wet. Het gebeurt regelmatig dat mensen geconfronteerd worden met een verblijfsgat. In veel van die gevallen is dat onterecht en zijn mensen er niet van op de hoogte. Tegenwoordig moet u ook afstand doen van uw eigen nationaliteit en soms is dit niet altijd mogelijk. Als u met het doen van afstand van uw eigen nationaliteit bepaalde rechten verliest in uw eigen land, kan soms met succes voorkomen worden dat u afstand moet doen. Er moet dan sprake van zeer bijzondere omstandigheden. Een dubbele nationaliteit zal dan mogelijk blijven. Dit is echter heel moeilijk en sterk afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Hierbij kan ik u als advocaat de juiste hulp bieden. In veel zaken is naturalisatie ook niet mogelijk omdat er geen juiste documenten zijn, zoals een geboorteakte. Ook hierbij kan ik de nodige hulp bieden. Voor de RANOV zaken zijn uitzonderingen gemaakt die mogelijk op u van toepassing kunnen zijn. Maar ook voor andere zaken zoals staatlozen of mensen met een buiten-schuld vergunning kan ik daarbij hulp bieden.

  Het is ook mogelijk dat u de Nederlandse nationaliteit bent verloren. Denk hierbij aan die zaken waarbij mensen met een dubbele nationaliteit langer dan 10 jaar geen paspoort hebben aangevraagd. Van belang voor deze zaken is het Tjebbes-arrest van het Hof van Justitie van 12 maart 2019. Daarin is bepaald dat de Europeesrechtelijke evenredigheidstoets met zich meebrengt dat de gevolgen van intrekking van de nationaliteit in het individuele geval moeten worden getoetst vanuit het oogpunt van het Unierecht, wat betekent dat het effect van het verlies van de nationaliteit op het beroeps- en gezinsleven van de betrokkene meegewogen moet worden. Indien die argumenten kunnen worden aangevoerd, kan het verlies van de nationaliteit dus onevenredig zijn en kan dit met terugwerkende kracht mogelijk worden hersteld. Een binding met Nederland is daarvoor vereist. U kunt dan een optieverzoek indienen bij de ambassade en hierbij kan ik u helpen en adviseren.

  Inreisverbod en ongewenstverklaring

  Indien u ongewenst verklaard bent of een inreisverbod en terugkeerbesluit heeft gekregen kan ik u ook bijstaan. De terugkeerrichtlijn is een ingewikkelde richtlijn die ervoor gezorgd heeft dat er in veel gevallen snel tot een inreisverbod wordt besloten. Een advocaat die tegen dit inreisverbod opkomt is dan erg prettig en daar zal tijdig beroep tegen moeten worden ingesteld.

  Het inreisverbod is een maatregel om ongewenste vreemdelingen uit Nederland te weren. Het terugkeerbesluit dat aan illegale vreemdelingen opgelegd kan worden, kan gecombineerd worden met een inreisverbod. Een inreisverbod kan niet worden opgelegd aan een gemeenschapsonderdaan of aan een vreemdeling die niet in Nederland verblijft. Het is mogelijk om af te zien van oplegging van een inreisverbod in verband met humanitaire redenen.

  Wanneer er sprake is van een voornemen om een inreisverbod op te leggen, zal de betreffende vreemdeling in de gelegenheid worden gesteld om zijn mening hierover kenbaar te maken. Dit zal mondeling of schriftelijk gebeuren. Een inreisverbod kan alleen gegeven worden in combinatie met of in navolging van een terugkeerbesluit.

  De duur van het inreisverbod is afhankelijk van individuele omstandigheden en kan dus per persoon verschillen. Normaal gesproken is het verbod niet langer geldig dan vijf jaar. Hiervan kan alleen worden afgeweken wanneer er sprake is van bedreiging van de openbare of nationale veiligheid. Wie zich niet aan dit inreisverbod houdt en in Nederland verblijft of weer in reist, is strafbaar.

  U kunt mijn hulp inschakelen om u hierbij te helpen. Namens u kan ik bezwaar maken en beroep instellen bij de rechtbank.

  Bewaring en uitzetting

  Verder kan ik u bijstaan indien u in bewaring of vreemdelingenbewaring bent genomen en uitzetting dreigt. Als advocaat vreemdelingenbewaring heb ik al vele jaren ervaring en kan ik proberen om de problemen zo kort mogelijk te laten voortduren. U zult veelal lang vastzitten in een Detentiecentrum en een advocaat is dan vaak de enige vertrouwenspersoon. Deze zaken kan en mag ik niet meer op toevoegbasis doen. U kunt dus alleen tegen betaling een beroep op mij doen in deze zaken.

  Kennismigrant

  Indien u in Nederland wilt komen als kennismigrant, gelden aparte voorwaarden. U moet dan een arbeidsoverkomst met een werkgever of onderzoeksinstelling in Nederland hebben. Deze werkgever is een door de IND erkende referent. Een erkende werkgever is opgenomen in het openbaar register erkende referenten. Uw inkomen moet daarnaast hoog genoeg zijn en het overeengekomen loon moet marktconform zijn. De IND hanteert hiervoor bijzondere bedragen. U kunt deze ook op de site van de IND vinden. Verder is een en ander ook afhankelijk van de werkzaamheden. Voor wetenschappelijke onderzoekers en artsen gelden bijvoorbeeld andere voorwaarden. Dat betekent dat hierover in het algemeen niet veel kan worden gezegd. Voor Turkse onderdanen en hun familieleden kunnen ook weer andere specifieke voorwaarden gelden. U of uw werkgever kunnen hieromtrent contact met mij opnemen.

  Inburgeringsexamen

  Verder kan ik u als advocaat vreemdelingenrecht helpen bij problemen met de inburgeringstoets buitenland en het inburgeringsexamen in Nederland. In veel gevallen kunnen personen niet aan de vereisten voldoen en kunnen zij de toets en het examen niet halen. Een advocaat kan dan ontheffing proberen te vragen. Hierbij kan vaak met succes een beroep worden gedaan op het EU-recht (Unierecht).

  Procedure bij de rechtbank

  Indien uw zaak bij de rechtbank op zitting komt, is het belangrijk om kennis te nemen van het volgende. Voor veel mensen is de zitting enorm belangrijk en daarom hebben mensen vaak ten onrechte het gevoel dat alles op de zitting zal worden gezegd. Dat is dus niet het geval. De procedures zijn schriftelijk hetgeen betekent dat alle argumenten vooraf naar de rechtbank moeten worden gestuurd in het beroepschrift. Tot uiterlijk 10 dagen voor de zitting kan je meestal nog nadere stukken of informatie indienen. Daarbuiten alleen in bijzondere omstandigheden.

  De zitting is dan ook niet bedoeld om de hele zaak aan de rechter uit te leggen. De rechter kent het volledige dossier en heeft alle stukken al gelezen. De zitting is vooral bedoeld om de rechter vragen te laten stellen aan partijen. Daarom is op de zitting ook de IND bijna altijd aanwezig. Namens u kan ik wel een korte toelichting op de zaak geven.

  De rechter zal u vaak gelegenheid geven tot het laatste woord: u mag daarvan gebruik maken maar dat is zeker niet nodig. Mocht u wel iets willen zeggen, dan is het goed om even met mij te overleggen en kort en krachtig te zijn. De uitspraak wordt niet meteen gedaan. Dat kan een aantal weken duren. De rechter zal op de zitting laten weten hoe lang we moeten wachten.

  Bij een gegrond beroep (positief) zal de rechtbank het besluit vernietigen en de zaak terug sturen naar de IND. De rechtbank kan zelf namelijk geen verblijfsvergunning verlenen en controleert dus alleen maar of de IND het werk goed heeft gedaan. De IND moet dan een nieuw besluit nemen met inachtneming van datgene wat de rechtbank heeft besloten en overwogen. Het nieuwe besluit kan dan ook weer negatief zijn, waarna wel weer beroep bij de rechtbank kan worden ingediend. Als het beroep gegrond is kan de IND ook zelf in hoger beroep gaan als ze het niet met de uitspraak eens is.

  Als het beroep ongegrond (negatief) wordt verklaard kunnen wij zelf hoger beroep instellen bij de Raad van State. Maar dat is een formele en veelal ook enkel schriftelijke procedure. Op het moment dat een positieve beslissing in het hoger beroep komt, kan de zaak ofwel naar de IND dan wel naar de rechtbank worden terugverwezen.

  EHRM – Europese Hof voor de Rechten van de Mens

  Indien nodig kan ik voor u ook een klacht indienen bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Dit moet binnen 4 maanden nadat de Afdeling uitspraak heeft gedaan op het hoger beroep. Dit zijn ingewikkelde procedures die vele jaren kunnen duren. Niet iedere zaak is dus geschikt om aanhangig te maken bij het EHRM. Neem contact met mij op om te bekijken of uw zaak hiervoor geschikt is.

  Direct regelen