Vreemdelingenrecht en Migratierecht

Inhoudsopgave

  U kunt bij mij als immigratieadvocaat terecht voor al uw vragen over het vreemdelingenrecht en immigratierecht en alle overige vreemdelingenzaken. Als advocaat vreemdelingenrecht of advocaat immigratierecht kan ik u dan ook de juiste hulp bieden.

  Denk hierbij aan zaken zoals een verblijfsvergunning of MVV en visum en visa. Maar ook alle overige soorten immigratie en naturalisatie. Ook bij hulp inzake een inreisverbod of terugkeerbesluit bent u bij mij als advocaat vreemdelingenrecht of advocaat migratierecht op het juiste adres. Verder kunt u ook problemen krijgen met verlenging van uw verblijfsvergunning dan wel intrekking van uw huidige verblijfsvergunning. U kunt van mij als advocaat verblijfsvergunning in vrijwel alle gevallen de juiste hulp en adviezen krijgen.

  Verder kan ik namens u bezwaar maken bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst of de Visadienst en beroep bij de rechtbank instellen. Zonder een advocaat gespecialiseerd in vreemdelingenrecht en vreemdelingenzaken bent u vaak slechter af. Voor meer uitleg over de procedure en het instellen van beroep zie hieronder.

  Van belang is dat een advocaat migratierecht de Immigratie- en Naturalisatiedienst en de rechtbank behoort te wijzen op het EU migratierecht, te weten de EU-richtlijnen en de EU-jurisprudentie. Het Unierecht gaat voor op het nationale recht. De EU regels zijn ook vaak minder streng dan de nationale wetten en beleidsregels, waardoor die vaak buiten toepassing moeten worden verklaard. Dit beleid kan door alle Unieburgers worden ingeroepen. Heel veel zaken inzake gezinshereniging worden door de Immigratie- en Naturalisatiedienst dan ook ten onrechte afgewezen. Verder kan ik u waar nodig adviseren over de EU-route Duitsland en de EU-route België.

  Indien nodig kan ik voor u ook een klacht indienen bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Dit zijn ingewikkelde procedures die vele jaren kunnen duren, dus hierover zal op kantoor dan goed moeten worden gesproken.

  Het spreekt voor zich dat ik lid ben van de Specialistenvereniging migratierecht advocaten (SVMA) en de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV).

  Verblijfsvergunning of MVV echtgenoot of partner

  Indien u hulp wenst bij of problemen heeft met een aanvraag verblijfsvergunning echtgenoot of verblijfsvergunning partner of MVV kan ik u bijstaan. Vanaf 1 oktober 2013 is de Wet modern migratiebeleid (Wet MoMi) van toepassing en de procedure Toegang en Verblijf (TEV).

  Bij een aanvraag voor een vergunning van uw partner of echtgenoot is artikel 8 EVRM van toepassing: het uitoefenen van het gezinsleven dan wel family life. In deze zaken is het vanwege het inkomensvereiste niet altijd makkelijk om een verblijfsvergunning te krijgen. Soms hebben mensen een inkomen dat niet hoog genoeg is volgens de wet, maar waarmee ze zichzelf wel kunnen onderhouden zonder een beroep te doen op de bijstand. In die gevallen kan het inroepen van EU richtlijnen en jurisprudentie (Unierecht) een oplossing zijn. De Europese regels voor gezinshereniging zijn vaak minder streng dan de Nederlandse wetten. Het Unierecht gaat ook voor op het nationale recht. Een advocaat vreemdelingenrecht en vreemdelingenzaken dan wel EU migratierecht is dan de juiste persoon om u hierbij te helpen. Namens u kan ik een beroep doen op artikel 8 EVRM, de Gezinsherenigingsrichtlijn en tal van bekende arresten van het Hof, waaronder Chakroun, Khachab, Rodriguez Da Silva, Jeunesse en vele andere arresten.

  In sommige gevallen heeft u alleen maar een (ziekte)uitkering, maar bijvoorbeeld geen uitzicht op herstel de komende jaren. Ook in die gevallen kan samen naar oplossingen worden gezocht. Er zijn vaak bijzondere omstandigheden waar een beroep op kan worden gedaan. Een en ander is sterk afhankelijk van de medische situatie. Hulp van medische deskundigen is daarom van belang. We kunnen samen kijken naar de mogelijkheden.

  Voor het regelen van een vergunning voor uw buitenlandse partner of echtgenoot bent u bij mij dus aan het juiste adres. Ook als u nog geen 21 jaar bent en een aanvraag wenst in te dienen kunt u contact met mij opnemen. We kunnen samen bekijken of het leeftijdsvereiste in strijd is met EU bepalingen. In Nederland gold vroeger immers ook een leeftijdseis van 18 jaar. Er zijn bijzondere gevallen (maar niet alle gevallen!) waarin u daar een beroep op kunt doen. Hierover kan ik u nader informeren.

  Chavez-Vilchez aanvraag en verblijfsvergunning kind

  In sommige gevallen kan ook een verblijfsvergunning van de ouder bij een kind worden gedaan. Dat kan soms handig zijn als de partner of de echtgenoot niet aan het inkomensvereiste voldoet. Indien er dan contact en/of omgang is met het kind, dan kan de ouder een verblijfsvergunning aanvragen bij dat kind, omdat uitzetting in strijd met artikel 8 EVRM kan zijn. Het is dan belangrijk dat wordt aangetoond dat het gezinsleven niet buiten Nederland kan worden uitgeoefend. Dat kan soms heel moeilijk zijn. Vooral als de ouders niet meer bij elkaar zijn, moet soms de medewerking van de andere ouder worden gevraagd.

  In die gevallen waarbij er sprake is van kinderen met de Nederlandse nationaliteit, dan wel een nationaliteit van een andere EU staat, kan ook een beroep worden gedaan op de EU bepalingen, waaronder artikel 20 EU. Dit is de zogenoemde Chavez-Vilchez aanvraag. Deze aanvraag kan gedaan worden voor ouders die samen zijn of ouders die niet meer samen zijn maar waarbij het kind omgang heeft met beide ouders. In eerste instantie was er sprake van het arrest van het Hof van Justitie d.d. 8 maart 2012 inzake Ruiz Zambrano. Daarna is er een nog belangrijkere uitspraak gedaan door het Hof van Justitie op 10 mei 2017 inzake Chavez Vilchez. Het gaat hier om een EU-status die sterker is dan de nationale bepalingen. Er wordt in dat geval een artikel 9 document afgegeven. Het gaat formeel dan ook niet om een verblijfsvergunning maar om een verblijfsdocument.

  De uitspraken komen erop neer dat het een schending is van Europees recht als een Nederlands kind wordt gedwongen om zijn ouder te volgen naar het buitenland omdat die geen verblijfsvergunning heeft gekregen. Dat heeft namelijk tot gevolg dat het kind, als burgers van de Unie, het effectieve genot van de voornaamste aan zijn status ontleende rechten, zoals het verblijfsrecht in Nederland, wordt ontzegd. Om te beoordelen of een kind gedwongen moet verhuizen moet bekeken worden welke ouder de daadwerkelijke verzorging van het kind op zich heeft en of het kind afhankelijk is van die zorg. Daarbij wordt rekening gehouden met de belangen van het kind, de leeftijd en de relatie met de ouders en welke gevolgen het weigeren van een vergunning voor het kind zal hebben.

  Als advocaat Chavez-Vilchez kan ik u in deze zaken bijstaan bij de aanvraag, of bij het maken van bezwaar. Er worden nu heel veel zaken afgewezen en het gebeurt regelmatig dat dit onterecht is, of omdat de bewijzen niet voldoende zijn. Het onderbouwen van de zorg- en opvoedtaken kan erg lastig zijn. Hierbij kan ik u dan assisteren. Indien gewenst kan ik u helpen door mee te gaan naar het IND loket om de aanvraag in te dienen. Daar zult u de leges moeten betalen en worden er foto’s en vingerafdrukken gemaakt. De beslissing wordt niet meteen genomen, maar wel kunt u indien u in het bezit bent van een paspoort meteen een werksticker krijgen zodat u in afwachting van de beslissing rechtmatig kunt verblijven en arbeid kunt verrichten. Indien u geen paspoort heeft kan ik u ook bijstaan, omdat het standpunt van de IND niet in alle gevallen correct is.

  Hou er rekening mee dat dit in de aanvraagfase niet kosteloos kan. Hou rekening met extra kosten indien u mijn aanwezigheid bij het IND loket wenst. Voor geen van deze aanvragen kan namelijk een toevoeging worden gevraagd. Dat is pas mogelijk bij het maken van bezwaar.

  Hou er rekening mee dat indien het EU verblijfsdocument wordt afgegeven, deze mogelijk niet meer geldig zal zijn als het kind meerderjarig wordt. Het is nog niet duidelijk op welke leeftijd dit gebeurt, de praktijk zal dit nader moeten uitwijzen. Bovendien kan een persoon met deze status nog niet naturaliseren na 5 jaar. Er wordt op deze punten nog volop geprocedeerd dus het is nog niet duidelijk wat de uitwerking hiervan zal zijn. Neem gerust contact met mij op voor nadere informatie over dit onderwerp.

  Visum en visa

  Indien u familie of vrienden wilt uitnodigen uit het buitenland kan dit veel problemen opleveren met de aanvraag van het visum of visa. In veel gevallen wordt een aanvraag door de Nederlandse ambassade in het buitenland ten onrechte afgewezen.

  Daarbij kan ik u dan als advocaat visum en visa goede hulp bieden om er alsnog voor te zorgen dat het bezoek naar Nederland kan komen. Tegen het afwijzen van een visum of visa door de Visadienst kan in veel gevallen met succes bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingesteld.

  De Visadienst hanteert het beleid dat zoveel mogelijk aanvragen moeten worden afgewezen. Een van de redenen is vaak dat er onvoldoende sociale en economische binding is. Dat betekent dat de persoon die uit het buitenland moet komen zelf geen werk of een gezin heeft, zodat niet duidelijk is dat hij op tijd zal terugkeren. Het is dan belangrijk om aan te tonen dat die binding er wel is.

  Ook wordt vaak gezegd dat het doel en de omstandigheden van het verblijf onvoldoende zijn aangetoond, dan wel dat niet duidelijk is dat de persoon op tijd zal terugkeren. Dit heeft er vaak mee te maken dat er verschil is tussen wat de persoon in Nederland heeft gezegd en de persoon in het buitenland heeft gezegd. Een klein verschil kan al reden tot afwijzing zijn. Het maken van bezwaar kan dan vaak zinvol zijn om dergelijke tegenstrijdigheden uit te leggen en weg te nemen. In veel gevallen kan een gang naar de rechter nuttig zijn als het bezwaar ten onrechte wordt afgewezen.

  Hou er rekening mee dat de Raad voor Rechtsbijstand in beginsel geen toevoeging meer verleent voor visumzaken. Mogelijk dat bij schending van artikel 3 of 8 EVRM hier wel sprake van kan zijn. In andere gevallen zal ik u dan ook een factuur moeten sturen.

  Kennismigrant

  Indien u in Nederland wilt komen als kennismigrant, gelden aparte voorwaarden. U moet dan een arbeidsoverkomst met een werkgever of onderzoeksinstelling in Nederland hebben. Deze werkgever is een door de IND erkende referent. Een erkende werkgever is opgenomen in het openbaar register erkende referenten. Uw inkomen moet daarnaast hoog genoeg zijn en het overeengekomen loon moet marktconform zijn. De IND hanteert hiervoor bijzondere bedragen. U kunt deze ook op de site van de IND vinden. Verder is een en ander ook afhankelijk van de werkzaamheden. Voor wetenschappelijke onderzoekers en artsen gelden bijvoorbeeld andere voorwaarden. Dat betekent dat hierover in het algemeen niet veel kan worden gezegd. Voor Turkse onderdanen en hun familieleden kunnen ook weer andere specifieke voorwaarden gelden. U of uw werkgever kunnen hieromtrent contact met mij opnemen.

  Wijziging verblijfsdoel

  Indien u in het bezit bent van een verblijfsvergunning met een bepaald verblijfsdoel, kunt u wijziging van dit verblijfsdoel aanvragen. Denk aan de situatie dat u een partner heeft, maar de relatie is beëindigd. Of als u een studie volgt, maar de studie is afgelopen. Of uw vergunning als kennismigrant omgezet moet worden in een andere onderneming. U moet uw verblijfsvergunning in al deze gevallen dan omzetten en kunt hiervoor mijn hulp inschakelen. Hou er rekening mee dat geen vergoeding voor de advocaatkosten kan worden gevraagd bij de overheid. Deze kosten komen dan ook voor uw eigen rekening.

  Beëindiging verblijf gemeenschapsonderdaan

  Indien uw verblijfsrecht als gemeenschapsonderdaan (EU-onderdaan of Unieburger) dreigt te worden beëindigd op grond van artikel 8.12 Vreemdelingenbesluit, kunt u daartegen een zienswijze indienen dan wel bezwaar maken. Vaak wordt het verblijfsrecht beëindigd omdat personen uit EU landen een bijstandsuitkering hebben aangevraagd en gekregen. Volgens de IND is dat in strijd met Richtlijn 2004/38. Dit wordt door de IND gecontroleerd op basis van de inschrijving in de Basisregistratie personen (Brp). Vaak doet ook de gemeente zelf een melding over een uitkering op grond van de Participatiewet. Veel mensen zijn er niet mee bekend dat dit in strijd is met de EU bepalingen en komen dan onverwacht voor verrassingen te staan. Er zijn vaak genoeg mogelijkheden om naar deze zaken te kijken dan wel andere oplossingen te bedenken. Neem daarom snel contact met mij op vanwege de geldende termijnen.

  Inburgeringsexamen

  Verder kan ik u als advocaat vreemdelingenrecht helpen bij problemen met de inburgeringstoets buitenland en het inburgeringsexamen in Nederland. In veel gevallen kunnen personen niet aan de vereisten voldoen en kunnen zij de toets en het examen niet halen. Een advocaat kan dan ontheffing proberen te vragen. Hierbij kan vaak met succes een beroep worden gedaan op het EU-recht (Unierecht).

  Naturalisatie

  Als u wilt naturaliseren tot Nederlander dan moet u een naturalisatieverzoek indienen. De hulp van een advocaat is dan erg prettig omdat de voorwaarden vaak zeer ingewikkeld zijn. De Rijkswet op het Nederlanderschap is een ingewikkelde wet. Het gebeurt regelmatig dat mensen geconfronteerd worden met een verblijfsgat. In veel van die gevallen is dat onterecht en zijn mensen er niet van op de hoogte. Tegenwoordig moet u ook afstand doen van uw eigen nationaliteit en soms is dit niet altijd mogelijk. Als u met het doen van afstand van uw eigen nationaliteit bepaalde rechten verliest in uw eigen land, kan soms met succes voorkomen worden dat u afstand moet doen. Er moet dan sprake van zeer bijzondere omstandigheden. Een dubbele nationaliteit zal dan mogelijk blijven. Dit is echter heel moeilijk en sterk afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Hierbij kan ik u als advocaat de juiste hulp bieden. In veel zaken is naturalisatie ook niet mogelijk omdat er geen juiste documenten zijn, zoals een geboorteakte. Ook hierbij kan ik de nodige hulp bieden. Voor de RANOV zaken zijn uitzonderingen gemaakt die mogelijk op u van toepassing kunnen zijn. Maar ook voor andere zaken zoals staatlozen of mensen met een buiten-schuld vergunning kan ik daarbij hulp bieden.

  Het is ook mogelijk dat u de nationaliteit bent verloren. Voor deze zaken kan ik niet altijd de juiste hulp bieden en is doorverwijzing naar een andere advocaat nodig. Denk hierbij aan de zaken waarbij mensen langer dan 10 jaar geen paspoort hebben aangevraagd. Van belang voor deze zaken is het Tjebbes-arrest van het Hof van Justitie van 12 maart 2019.

  Buitenschuld en staatloosheid

  Voor ongedocumenteerde vreemdelingen die buiten hun schuld niet uit Nederland kunnen vertrekken kan een speciale verblijfsvergunning worden verleend. Dat kan alleen in die gevallen waar de autoriteiten van het land van herkomst weigeren om vervangende reisdocumenten (laissez-passer) af te geven. Er zijn een aantal probleemlanden waarbij deze problematiek speelt, bijvoorbeeld Rusland, Armenië en Azerbeidzjan. Maar dit geldt uiteraard ook voor alle overige landen. Het wordt alleen aan mensen gegeven die er alles aan hebben gedaan om terug te keren, maar waar dit buiten hun schuld om niet lukt. Er gelden hele strenge voorwaarden voor deze verblijfsvergunning en de persoon moet maandenlang of soms jarenlang acties ondernemen om te laten zien dat hij er alles aan heeft gedaan om documenten te krijgen. Daarnaast moet de bemiddeling van DT&V worden ingeroepen. Het is daarom extreem moeilijk om een dergelijke verblijfsvergunning te krijgen. Voor begeleiding van de advocaat in de aanvraagfase kan helaas geen toevoeging worden gevraagd. Daarom moeten vaste prijsafspraken worden gemaakt.

  Als advocaat kan ik mensen die staatloos zijn proberen te helpen. Staatloosheid is geen aparte grond voor bescherming in de asielprocedure in Nederland. Het asielverzoek kan dus worden afgewezen, ook als de staatloosheid van iemand is bewezen. Met een beroep op het Verdrag van 1954 met betrekking tot de status van staatlozen en het Verdrag van 1961 over de beperking van staatloosheid kan ik hiertegen iets proberen te doen. Op dit moment is er in Nederland nog geen vaststellingsprocedure staatloosheid. Er wordt daarom veelal ten onrechte verwezen naar de procedure buiten-schuld. Er is wel een wetsvoorstel ingediend in 2016. Er zijn grote staatloze gemeenschappen die hiervan problemen ondervinden, zoals Roma, Rohingya, Palestijnen, Koerden, Bidoon en personen van de voormalige Sovjet-Unie. Maar het kan ook individuele personen gebeuren. Let op: het ongedocumenteerd zijn is niet hetzelfde als staatloos zijn. Voor nadere informatie kunt u contact met mij opnemen.

  Medisch en artikel 64 uitstel van vertrek

  Verder kan ik u helpen bij vragen over een verblijfsvergunning medisch en uitstel van vertrek op grond van artikel 64. Een dergelijke aanvraag kan door mij worden begeleid. Het betreft veelal erg complexe zaken waarbij veel medisch voorwerk moet worden verricht. Een dergelijke aanvraag moet dan ook vaak in samenwerking met derden worden gedaan. Helaas kan in de aanvraag fase niet op basis van een toevoeging worden gewerkt. Indien de aanvraag wordt afgewezen, kan wel veelal via een toevoeging bezwaar worden gemaakt en beroep worden ingesteld bij de rechtbank. Neem gerust contact met mij op om de zaken te bespreken.

  Humanitair en schrijnende omstandigheden

  Voor sommige personen kan geen hier genoemde verblijfsvergunning worden gevraagd omdat ze niet voldoen aan de voorwaarden. Er is sprake van een restcategorie voor zeer bijzondere omstandigheden. Denk hierbij aan mensen die hier al heel veel jaren verblijven zonder dat ze zijn uitgezet. Soms kan dan een beroep op private life ex artikel 8 EVRM worden gedaan, bijvoorbeeld als de persoon volledig is geïntegreerd in de samenleving. Een verblijfsvergunning op humanitaire gronden en schrijnende omstandigheden wordt zelden verleend dus het is zeer moeilijk om hiervoor goede bewijzen te verkrijgen. Ook het paspoortvereiste kan tot problemen leiden. Per 1 mei 2019 bestaat de verblijfsvergunning schrijnendheid niet meer en kan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid geen verblijfsvergunning meer verlenen. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe hier mee zal worden omgegaan. De wettelijke term is nu wezenlijk Nederlands belang. De vraag is of bij een opvolgende aanvraag of reguliere aanvraag hier een beroep op kan worden gedaan. Naar mijn mening is dat wel het geval. U kunt hiervoor nadere informatie bij me opvragen.

  Inreisverbod en ongewenstverklaring

  Indien u ongewenst verklaard bent of een inreisverbod en terugkeerbesluit heeft gekregen kan ik u ook bijstaan. De terugkeerrichtlijn is een ingewikkelde richtlijn die ervoor gezorgd heeft dat er in veel gevallen snel tot een inreisverbod wordt besloten. Een advocaat die tegen dit inreisverbod opkomt is dan erg prettig en daar zal tijdig beroep tegen moeten worden ingesteld.

  Het inreisverbod is een maatregel om ongewenste vreemdelingen uit Nederland te weren. Het terugkeerbesluit dat aan illegale vreemdelingen opgelegd kan worden, kan gecombineerd worden met een inreisverbod. Een inreisverbod kan niet worden opgelegd aan een gemeenschapsonderdaan of aan een vreemdeling die niet in Nederland verblijft. Het is mogelijk om af te zien van oplegging van een inreisverbod in verband met humanitaire redenen.

  Wanneer er sprake is van een voornemen om een inreisverbod op te leggen, zal de betreffende vreemdeling in de gelegenheid worden gesteld om zijn mening hierover kenbaar te maken. Dit zal mondeling of schriftelijk gebeuren. Een inreisverbod kan alleen gegeven worden in combinatie met of in navolging van een terugkeerbesluit.

  De duur van het inreisverbod is afhankelijk van individuele omstandigheden en kan dus per persoon verschillen. Normaal gesproken is het verbod niet langer geldig dan vijf jaar. Hiervan kan alleen worden afgeweken wanneer er sprake is van bedreiging van de openbare of nationale veiligheid. Wie zich niet aan dit inreisverbod houdt en in Nederland verblijft of weer in reist, is strafbaar.

  U kunt mijn hulp inschakelen om u hierbij te helpen. Namens u kan ik bezwaar maken en beroep instellen bij de rechtbank.

  Bewaring en uitzetting

  Verder kan ik u bijstaan indien u in bewaring of vreemdelingenbewaring bent genomen en uitzetting dreigt. Als advocaat vreemdelingenbewaring heb ik al vele jaren ervaring en kan ik proberen om de problemen zo kort mogelijk te laten voortduren. U zult veelal lang vastzitten in een Detentiecentrum en een advocaat is dan vaak de enige vertrouwenspersoon.

  Uitleg procedure

  Heeft u hulp nodig bij een aanvraag, dan kunt u mij tegen betaling inschakelen. Het indienen van een aanvraag voor een verblijfsvergunning kan in sommige gevallen ingewikkeld zijn. Hou er rekening mee dat de kosten in de aanvraagfase niet door de Raad voor Rechtsbijstand worden vergoed. In veel gevallen kunt u de aanvraag ook zelf doen. Voor een overzicht van de benodigde formulieren klik hier. Uiteraard kan ik namens u de gehele aanvraag voor u regelen voor een vast tarief.

  Heeft u een voornemen gekregen waartegen een zienswijze moet worden ingediend? Neem dan zo spoedig mogelijk contact met mij op. Meestal worden er twee weken gegeven voor de zienswijze, maar als advocaat kan ik altijd een paar weken extra regelen.

  Heeft u al een beslissing op een aanvraag of intrekking gekregen? Neem dan zo spoedig mogelijk contact met mij op voor het tijdig maken van bezwaar. U kunt de beslissing alvast per mail of post naar mij toesturen zodat ik de termijnen kan controleren. Soms moet binnen 24 uur een voorlopige voorziening bij de rechtbank worden gevraagd zodat de bezwaarprocedure in Nederland mag worden afgewacht. In vrijwel alle gevallen kan ik dat ook binnen 24 uur voor u regelen. Dit is niet hetzelfde als een beroepsprocedure (zie hieronder). In de beslissing worden de fatale termijnen genoemd. Wacht dus niet te lang met het inroepen van mijn hulp.

  Omdat de termijnen vaak kort zijn is het belangrijk snel contact met mij op te nemen zodat ik (voorlopig) bezwaar te maken. Als advocaat kan ik dan ook meteen het volledige dossier bij de IND opvragen. Zodra ik het dossier binnen heb zal ik u op kantoor uitnodigen om de zaak verder te bespreken.

  Indien er al bezwaar is gemaakt en het bezwaar ongegrond is verklaard, kan ik voor u beroep instellen bij de rechtbank. In sommige gevallen moet ook hier een voorlopige voorziening worden gevraagd. 

  Bij een negatieve uitspraak kan in veel gevallen hoger beroep worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Afdeling neemt in 95% van de gevallen een beslissing buiten zitting en zonder motivering. U hoort dan alleen dat het hoger beroep is afgewezen. Hou er rekening mee dat een hoger beroep procedure veelal niet in Nederland mag worden afgewacht.

  Bij het maken van bezwaar en het instellen van (hoger) beroep kan ik voor u afhankelijk van uw inkomen een toevoeging aanvragen voor de kosten van rechtsbijstand. Zie daarvoor het onderdeel tarieven. Hou er rekening mee dat voor de procedures bij de rechtbank griffierechten betaald moeten worden. Dat geldt zowel voor het (hoger) beroep als het vragen van de voorlopige voorziening.

  Neem gerust contact met mij op om de mogelijkheden en voorwaarden te bespreken. Het is vaak allemaal al moeilijk genoeg en dan is het prettig om alles aan een advocaat over te kunnen laten.

  Procedure bij de rechtbank

  Indien uw zaak bij de rechtbank op zitting komt, is het belangrijk om kennis te nemen van het volgende. Voor veel mensen is de zitting enorm belangrijk en daarom hebben mensen vaak ten onrechte het gevoel dat alles op de zitting zal worden gezegd. Dat is dus niet het geval. De procedures zijn schriftelijk hetgeen betekent dat alle argumenten vooraf naar de rechtbank moeten worden gestuurd in het beroepschrift. Tot uiterlijk 10 dagen voor de zitting kan je meestal nog nadere stukken of informatie indienen. Daarbuiten alleen in bijzondere omstandigheden.

  De zitting is dan ook niet bedoeld om de hele zaak aan de rechter uit te leggen. De rechter kent het volledige dossier en heeft alle stukken al gelezen. De zitting is vooral bedoeld om de rechter vragen te laten stellen aan partijen. Daarom is op de zitting ook de IND bijna altijd aanwezig. Namens u kan ik wel een korte toelichting op de zaak geven.

  De rechter zal u vaak gelegenheid geven tot het laatste woord: u mag daarvan gebruik maken maar dat is zeker niet nodig. Mocht u wel iets willen zeggen, dan is het goed om even met mij te overleggen en kort en krachtig te zijn. De uitspraak wordt niet meteen gedaan. Dat kan een aantal weken duren. De rechter zal op de zitting laten weten hoe lang we moeten wachten.

  Bij een gegrond beroep (positief) zal de rechtbank het besluit vernietigen en de zaak terug sturen naar de IND. De rechtbank kan zelf namelijk geen verblijfsvergunning verlenen en controleert dus alleen maar of de IND het werk goed heeft gedaan. De IND moet dan een nieuw besluit nemen met inachtneming van datgene wat de rechtbank heeft besloten en overwogen. Het nieuwe besluit kan dan ook weer negatief zijn, waarna wel weer beroep bij de rechtbank kan worden ingediend. Als het beroep gegrond is kan de IND ook zelf in hoger beroep gaan als ze het niet met de uitspraak eens is.

  Als het beroep ongegrond (negatief) wordt verklaard kunnen wij zelf hoger beroep instellen bij de Raad van State. Maar dat is een formele en veelal ook enkel schriftelijke procedure. Op het moment dat een positieve beslissing in het hoger beroep komt, kan de zaak ofwel naar de IND dan wel naar de rechtbank worden terugverwezen.

  EHRM – Europese Hof voor de Rechten van de Mens

  Als het hoger beroep ongegrond is kan binnen 6 maanden een klacht worden ingediend tegen Nederland bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Dit is een erg ingewikkelde en langdurige procedure en de meeste zaken komen hiervoor niet in aanmerking. Neem contact met mij op om te bekijken of uw zaak hiervoor geschikt is.

  Direct regelen