Tarieven

Voor een zorgvuldige beoordeling van uw zaak heb ik veelal een kopie van het dossier nodig. De meeste contacten kunnen gewoon via de mail lopen. Soms is een (video)gesprek noodzakelijk. Zo worden uw vragen beantwoord en de haalbaarheid van uw zaak besproken alsook de van toepassing zijnde tarieven en overige kosten. Dit kan op basis van het systeem van toevoegingen of op betalende wijze. Hieronder kunt u voor beide situaties meer informatie vinden.

Toevoegingen

Het kantoor heeft een brede toevoegingenpraktijk. Dat betekent dat mensen met een laag inkomen in aanmerking kunnen komen voor kosteloze rechtsbijstand via een toevoeging (pro deo advocaat), behoudens een te betalen eigen bijdrage. Daartoe kan ik namens u een aanvraag voor gefinancierde rechtshulp indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand met gebruik van uw BSN-nummer of V-nummer (asielzoeker). Het kantoor werkt op basis van een high trust overeenkomst samen met de Raad voor Rechtsbijstand. U kunt in dit schema zien of u hiervoor in aanmerking komt:

Gehuwd, Samenwonend of Eenoudergezin Alleenstaand
Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar Eigen bijdrage Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar
t/m € 29.600 € 218 t/m € 21.300
€ 29.601 - € 30.700 € 402 € 21.301 - € 22.000
€ 30.701 - € 32.100 € 574 € 22.001 - € 23.300
€ 32.101 - € 35.900 € 747 € 23.301 - € 25.300
€ 35.901 - € 42.400 € 918 € 25.301 - € 30.000

De meeste asielzoekers hoeven geen eigen bijdrage te betalen. U kunt korting krijgen van € 58,- op deze eigen bijdrage indien u vooraf contact opneemt met het Juridisch Loket om uw probleem te bespreken. Vergeet niet om melding te maken van het feit dat u mij als advocaat wenst. Zij zullen dan een diagnosedocument opstellen en als de toevoeging later door de Raad wordt verleend krijgt u de genoemde korting op de eigen bijdrage. Voor meer informatie en het dichtstbijzijnde adres zie www.juridischloket.nl. Het nummer is 0900 - 8020.

Houdt u er rekening mee dat in bepaalde gevallen een resultaatsbeoordeling van toepassing is waardoor de toevoeging achteraf kan worden ingetrokken. In dat geval bent u de kosten van rechtsbijstand mogelijk wel zelf verschuldigd. Deze en alle andere voorwaarden kunt u teruglezen op de site van de Raad voor Rechtsbijstand op www.rechtsbijstand.nl.

Hou er rekening mee dat niet voor iedere zaak of belang een toevoeging kan worden verleend. In de regel kan toevoeging worden gevraagd voor een zienswijze, bezwaar of (hoger) beroep en een klacht bij het EHRM. Voor inhoudelijk advies of een uitgebreide analyse van de zaak kan dat niet. Die zaken doe ik enkel op betalende wijze tegen vaste tarieven. Voor de hulp en begeleiding bij het indienen van een aanvraag om een verblijfsvergunning of verblijfsdocument werk ik ook enkel op betalende wijze. Bij sommige complexe aanvragen bestaat sinds kort wel het recht om een toevoeging aan te vragen, maar mijn kantoor kiest ervoor om deze zaken niet op toevoegbasis te doen, maar enkel op betalende wijze. Daarbij ziet u expliciet af van het vragen van een toevoeging. Indien u de aanvraag toch middels toevoeging wenst te doen, zult u zich moeten wenden tot een ander kantoor. Bij afwijzing van de aanvraag kan vaak wel voor het maken van bezwaar of het later instellen van (hoger) beroep een toevoeging worden aangevraagd.

High Trust

Betalende zaken

Mocht u niet in aanmerking komen voor een toevoeging, dan vindt de opdracht op betalende wijze plaats op basis van een uurtarief. In vrijwel alle gevallen werk ik echter op basis van een vaste prijsafspraak (fixed fee) voor de gehele kwestie per procedure. Een procedure is een advies of een aanvraag of een bezwaar of (hoger) beroep. Het voordeel van een vast tarief is dat u van tevoren altijd weet waar u aan toe bent. U kunt dan zo vaak als u wilt een beroep op mij doen. Dat is voor ons beiden prettig, omdat u dan niet wordt geconfronteerd met extra kosten achteraf.

Het gewone uurtarief is € 250,00 ex btw. Daarop zijn de vaste prijsafspraken dan ook gebaseerd. Mochten we tussentijds moeten stoppen met een zaak, dan rekenen we met dit uurtarief. Het starttarief is minimaal 3 uur ongeacht de aard van de werkzaamheden. Teruggave hiervan is dan ook niet mogelijk aangezien daartoe ook alle administratiewerkzaamheden behoren. In sommige gevallen kan van het uurtarief naar boven of beneden worden afgeweken, al naar gelang de aard van de zaak of de spoedeisendheid. Maar uiteraard altijd in onderling overleg en altijd voordat aan de zaak wordt gewerkt. Zo komt u nooit achteraf voor verrassingen te staan.

Advieszaken zijn altijd op basis van een vaste prijsafspraak nu daarvoor in de regel geen toevoeging kan worden gevraagd. Een gesprek of mail met vragen valt dus onder een advies. Denk ook aan de analyse van een (oud) dossier en het beoordelen van mogelijkheden om een (nieuwe) aanvraag te doen. Of zaken waarin een bepaalde strategie moet worden uitgedacht. Deze zaken vinden altijd plaats op basis van een vaste prijsafspraak.

Verder maak ik ook altijd een vaste prijsafspraak (fixed fee) voor hulp en begeleiding bij een aanvraag om een verblijfsvergunning of verblijfsdocument. Vanwege mijn ruime ervaring kan ik vooraf vrijwel altijd een goede inschatting van de kosten maken. Het zal dan ook zelden voorkomen dat er meer moet worden betaald dan het door u betaalde bedrag. Mocht hiervan wel sprake zijn, dan zal ik u uiteraard tijdig op de hoogte brengen. Duidelijkheid en transparantie is voor mij en voor u belangrijk.

In sommige gevallen is niet altijd duidelijk of een aanvraag kans maakt. In dat geval kunnen we de factuur altijd splitsen in twee delen, waarbij we het eerste deel als advies gebruiken waarin de kansen van de aanvraag worden bekeken en het resterende deel van de factuur alleen betaald hoeft te worden als we de aanvraag ook daadwerkelijk voortzetten of indienen. Denk bijvoorbeeld aan HASA zaken of zaken waarin bewijzen of rapporten moeten worden geregeld en beoordeeld. Op deze wijze kunnen hoge verdere kosten worden bespaard. Dit omdat teruggave van reeds betaalde bedragen niet zomaar aan de orde is in fixed fee zaken, behoudens bijzondere omstandigheden. Denk hierbij aan de situatie dat we gezamenlijk tot de conclusie komen dat we niet meer samen verder kunnen gaan. Dan zal op basis van het hiervoor genoemde uurtarief een eindafrekening worden gemaakt.

Het kantoor brengt geen afzonderlijke kantoorkosten in rekening.

Griffierechten

Voor elke procedure bij de rechtbank bent u ook griffierechten verschuldigd. Dit zijn de kosten van de rechtbank. Deze kosten worden niet gedekt door de Raad voor de Rechtsbijstand en komen voor uw eigen rekening. Deze kosten betaalt u rechtstreeks aan de rechtbank. Voor de hoogte hiervan kunt u kijken op www.rechtspraak.nl.

Overname

Hou er rekening mee dat bij overname van uw zaak van een andere advocaat, waarvoor al een toevoeging is verleend, een nieuwe eigen bijdrage kan worden opgelegd. Dit wordt niet door mij als advocaat bepaald, maar door de Raad voor Rechtsbijstand bij mutatie van de toevoeging. Ook moet de vergoeding van de declaratie gedeeld worden met de vorige advocaat. Dit kan betekenen dat een overname door mij alleen op betalende wijze kan plaatsvinden en dat we uitdrukkelijk afstand moeten doen van het recht om een toevoeging te vragen of te laten muteren. Dit bepalen we gezamenlijk in overleg en altijd vooraf zodat u weet waar u aan toe bent. U heeft wel altijd het recht om zich tot een advocaat te wenden die dat wel wenst te doen.

Direct regelen