Tarieven

Voor een zorgvuldige beoordeling van uw zaak is veelal een persoonlijk gesprek noodzakelijk. Het eerste kennismakingsgesprek op kantoor is daarom vrijwel altijd kosteloos. Tijdens dit gesprek worden uw vragen en de haalbaarheid van uw zaak besproken en de van toepassing zijnde tarieven en overige kosten. U kunt ook via mail in veel gevallen (kosteloos) uw juridische vraag stellen.

Toevoegingen

Het kantoor heeft een brede toevoegingenpraktijk. Dat betekent dat mensen met een laag inkomen in aanmerking kunnen komen voor kosteloze rechtsbijstand (pro deo advocaat), behoudens een te betalen eigen bijdrage. Daartoe kan ik namens u een aanvraag voor gefinancierde rechtshulp indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand met gebruik van uw BSN-nummer. Hou er rekening mee dat niet voor iedere zaak of belang een toevoeging kan worden aangevraagd. Met name voor een aanvraag kan in de regel in elk geval geen toevoeging worden gevraagd. Een zienswijze, bezwaar, beroep en hoger beroep op klacht EHRM in de regel wel. U kunt in dit schema zien of u hiervoor in aanmerking komt:

Gehuwd, Samenwonend of Eenoudergezin Alleenstaand
Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar Eigen bijdrage Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar
t/m € 27.500 € 203 t/m € 19.800
€ 27.501 - € 28.500 € 373 € 19.801 - € 20.500
€ 28.501 - € 29.800 € 533 € 20.501 - € 21.600
€ 29.801 - € 33.300 € 694 € 21.601 - € 23.500
€ 33.301 - € 39.400 € 853 € 23.501 - € 27.900

U kunt korting krijgen van € 53,- op deze eigen bijdrage indien u vooraf contact opneemt met het Juridisch Loket om uw probleem te bespreken. Vergeet niet om melding te maken van het feit dat u mij als advocaat wenst. Zij zullen dan een diagnosedocument opstellen en als de toevoeging later door de Raad wordt verleend krijgt u de genoemde korting op de eigen bijdrage. Voor meer informatie en het dichtstbijzijnde adres zie www.juridischloket.nl. Het nummer is 0900 - 8020.

Houdt u er verder rekening mee dat in bepaalde gevallen een resultaatsbeoordeling van toepassing is waardoor de toevoeging achteraf kan worden ingetrokken. In dat geval bent u de kosten van rechtsbijstand wel zelf verschuldigd. Deze en alle andere voorwaarden kunt u teruglezen op de site van de Raad voor Rechtsbijstand op www.rechtsbijstand.nl.

High Trust

Betalende zaken

Mocht u niet in aanmerking komen voor een toevoeging, dan dient op basis van een uurtarief te worden gewerkt, een en ander conform de algemene voorwaarden zoals vermeld op deze site.

Het uurtarief is € 170,00 ex btw. In voorkomende gevallen kan hiervan naar boven en beneden worden afgeweken, al naar gelang de zaak, de spoedeisendheid, uiteraard altijd in onderling overleg en altijd voordat aan de zaak wordt gewerkt. Zo komt u nooit voor verrassingen te staan. Het kantoor brengt ook geen afzonderlijke kantoorkosten in rekening. Vanwege mijn ruime ervaring kan ik vooraf vrijwel altijd een goede inschatting van de kosten maken. Het zal dan ook zelden voorkomen dat er meer moet worden betaald dan het door u betaalde voorschotbedrag. Mocht hiervan wel sprake zijn, dan zal ik u uiteraard tijdig op de hoogte brengen. Duidelijkheid en transparantie is voor mij en voor u belangrijk.

Voor zaken betreffende invordering rijbewijs en verkeer strafzaken geldt vanwege de specialisatie een hoger uurtarief afhankelijk van de aard van de zaak. Zie voor meer informatie en uitleg hierover de betreffende pagina.

Verder is het mogelijk om met mij vooraf een vaste prijsafspraak te maken. Niet iedere zaak leent zich hiervoor, maar vraag hier gerust naar. U weet dan van tevoren altijd waar u aan toe bent. Dat is wel zo prettig.

Griffierechten

Voor elke procedure bij de rechtbank bent u ook griffierechten verschuldigd. Dit zijn de kosten van de rechtbank. Deze kosten worden niet gedekt door de Raad voor de Rechtsbijstand en komen voor uw eigen rekening. Voor de hoogte hiervan kunt u kijken op www.rechtspraak.nl.

Overname

Hou er rekening mee dat bij overname van uw zaak van een andere advocaat, waarvoor al een toevoeging is verleend, een nieuwe eigen bijdrage kan worden opgelegd. Dit wordt niet door mij als advocaat bepaald, maar door de Raad voor Rechtsbijstand bij mutatie van de toevoeging. Ook moet de vergoeding van de declaratie verdeeld worden met de vorige advocaat. Dit kan soms betekenen dat een overname voor mij alleen op betalende wijze kan plaatsvinden en dat we uitdrukkelijk afstand moeten doen van de toevoeging.

Direct regelen