خوش آمدید

به دفتر وکالت پتکوفسکی (Petkovski) خوش آمدید. من وکیل متخصص در امور پناهندگی و مهاجرت هستم. برای آگاهی بیشتر در زمینه پناهندگی و اقامت با من تماس بگیرید. این کار را می‌توانید با تلفن، رایانامه (ایمیل) یا واتساپ انجام دهید. من متأسفانه به زبانهای فارسی یا دری یا عربی یا اریتره (تیگرینیا) صحبت نمی‌کنم. این متن ترجمه شده است. شما می‌توانید برای آگاهی بیشتر به زبان انگلیسی اینجا را کلیک کنید. می توانید فرم مجوز را در اینجا پر کنید.

شما می‌توانید به زبان انگلیسی یا آلمانی با من صحبت کنید. برای قرار ملاقات در دفتر، برای شما مترجم خواهم گرفت. مترجم تلفنی برای آشنایی و مترجم حضوری برای صحبت دربارۀ محتوای پرونده خواهد بود.

اگر به کمک من در زمینۀ کارتان نیاز دارید، می‌توانید نامه از طریق رایانامه (ایمیل) با مشخصات از جمله نام، شماره بیگانگان (V-nummer) و نشانی را با امضای زیر آن ارسال کنید؛ با ذکر اینکه می‌خو‌اهید از کمک من استفاده کنید.

با سپاس برای دیدن کردن از وبسایت من.