Kantoorinformatie

Als advocaat probeer ik zoveel mogelijk openheid van zaken te geven over mijn kantoor. Alle informatie van het kantoor is dan ook op verzoek vrij in te zien. Omdat ik de enige advocaat ben die werkzaam is op het kantoor is de rechtsvorm een eenmanszaak. Elke overeenkomst van opdracht wordt dus met advocaat mr I. Petkovski gesloten en ik ben de enige die de werkzaamheden verricht. Het kantoor verricht geen werkzaamheden (bijstand of advies) waarvoor de Wwft van toepassing is.

Vanzelfsprekend ben ik als advocaat ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten. Mijn kantoor voldoet dan ook aan alle normen en eisen die door de Nederlandse Orde van Advocaten worden gesteld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de NOvA:

Nederlandse Orde van Advocaten
Neuhuyskade 94
2596 XM Den Haag
Tel.: 070 - 335 35 35
info@advocatenorde.nl
https://www.advocatenorde.nl

Voor het kantoor gelden de algemene voorwaarden die u heeft ontvangen dan wel nog zult ontvangen en die ook op deze website staan vermeld.

Hieronder vindt u verdere informatie die voor u als (toekomstige) cliënt van belang kan zijn. Neem gerust contact met mij op indien u meer wilt weten.

Rechtsgebieden

Mijn kantoor heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Klachtenregeling

Allereerst wil ik opmerken dat er tot op heden door geen enkele cliënt een klacht tegen mij of het kantoor is ingediend. Ik streef er dan ook naar om dit zo te houden.

Het kantoor hanteert een interne klachtenregeling bij eventuele klachten van cliënten. De klachtenregeling kan hier worden ingezien. Als de klachtafhandeling niet naar tevredenheid verloopt zal ik de klacht onder brengen bij de waarnemer die als externe klachtfunctionaris fungeert. Er zijn dan altijd twee personen die naar de klacht hebben gekeken. Mocht het probleem dan nog steeds niet naar tevredenheid te zijn opgelost dan kan de klager zelf kiezen bij welke instantie de klacht wordt gedeponeerd.

Beroepsaansprakelijkheid

Mijn kantoor heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij AON verzekeringen, inclusief nevenfuncties en de Stichting Derdengelden voor de periode waarin die nog actief was. Iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Petkovski is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, zoals ook vermeld in artikel 5 van de Algemene Voorwaarden. Voor informatie over de financiële en geografische dekking - conform de polisvoorwaarden - kunt u contact met mij opnemen. Het kantoor heeft tot op heden geen beroep hoeven doen op deze verzekering.

Afwezigheid van Stichting Derdengelden

Mijn kantoor heeft met ingang van 1 januari 2021 geen Stichting Derdengelden. Dat betekent dat ik geen derdengelden voor u kan ontvangen. Eventuele schadevergoeding die voortvloeit uit vreemdelingen- of asielzaken kunnen door de IND rechtstreeks op uw eigen rekening worden overgemaakt. Deze derdengelden kan advocatenkantoor Petkovski niet voor u beheren.

Meldplicht datalekken

Zodra een datalek wordt ontdekt wordt melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens en indien van toepassing de betreffende cliënt op de hoogte gebracht. Het kantoor houdt rekening met de beleidsregels meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacyverklaring

Het kantoor levert diensten aan klanten. Hiervoor heeft het kantoor uw persoonsgegevens nodig. Wat het kantoor met deze gegevens doet, kunt u lezen in de bijgevoegde privacyverklaring. Het kantoor voldoet aan de nieuwe privacywetgeving die in mei 2018 in werking treedt (de AVG). De privacyverklaring is ook van toepassing op het gebruiken van offline persoonsgegevens, bijvoorbeeld via de telefoon of schriftelijk.

Kantoorhandboek

Op mijn kantoor wordt gewerkt op basis van regels die zijn opgenomen in het kantoorhandboek. Hier heb ik algemene bepalingen opgenomen over mijn kantoor, de kantoororganisatie, de cliënt-advocaat relatie (intake, uitvoering, afsluiting en kwaliteitsmanagement), de kantoorpraktijk en het archief. Dit kantoorhandboek kan op verzoek worden ingezien op het kantoor.

Waarneming en vervanging

Natuurlijk kan het wel eens voorkomen dat ik niet bereikbaar ben vanwege ziekte, vakanties of andere (bijzondere) omstandigheden. En misschien kunt u niet wachten tot ik weer beschikbaar ben. U kunt in dat geval contact opnemen met mijn waarnemer mr J. Eliya. U kunt hem bereiken onder:

Mr J Eliya
Oude Postweg 24
7557 DE Hengelo 
Tel.: 074 - 820 03 23
info@eliya.nl
http://www.eliya.nl

Met deze advocaat heb ik ook een overeenkomst praktijkuitoefening gesloten op 31 mei 2020 waarin dit is vastgelegd. Op verzoek kan deze overeenkomst worden ingezien op mijn kantoor.

Overig

Op verzoek kunt u van mij een berekeningswijze of een gedetailleerde kostenraming ontvangen. Tevens kan ik u een overzicht sturen van de wet- en regelgeving inclusief gedragsregels van de NOvA. Ook voor informatie over nevenactiviteiten kunt u contact met mij opnemen. Tot slot kan ik u informeren op welke wijze belangenconflicten worden voorkomen.

Sollicitaties

Op mijn kantoor is er helaas geen ruimte voor personeel. Dat geldt zowel voor het secretariaat als voor (juridische) medewerkers en studenten. Ook heb ik helaas geen ruimte voor een betaalde of onbetaalde stageplek. Daar kiest het kantoor bewust voor. Het heeft dan ook geen zin om een open sollicitatie te sturen. Uw eventuele mail of brief zal dan ook niet worden bewaard.

Direct regelen