Algemene voorwaarden

Op al onze diensten zijn de onderstaande algemene voorwaarden van toepassing.

 1. Advocatenkantoor Petkovski is gevestigd te Apeldoorn. Het kantoor stelt zich ten doel het verlenen van rechtsbijstand in gerechtelijke procedures waarbij de cliënt bij procesvoering vertegenwoordigd mag worden voor alle gerechtelijke colleges en het geven van juridische adviezen.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verstrekte opdrachten, inclusief enige aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten die worden verricht door Advocatenkantoor Petkovski.
 3. Advocatenkantoor Petkovski is de enige opdrachtnemer van alle werkzaamheden. De uitvoering van de werkzaamheden geschiedt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van Advocatenkantoor Petkovski en ten behoeve van de cliënt.
 4. Advocatenkantoor Petkovski is gerechtigd bij de uitvoering van een opdracht voor rekening van cliënt derden in te schakelen. Indien in verband met de aan Advocatenkantoor Petkovski opgedragen werkzaamheden derden dienen te worden ingeschakeld, zal Advocatenkantoor Petkovski indien en voor zover mogelijk, vooraf overleggen met de cliënt en zal Advocatenkantoor Petkovski de nodige zorgvuldigheid bij de selectie van deze derdenopdrachtnemers in acht nemen. Advocatenkantoor Petkovski is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van een dergelijke derde partij in de uitvoering van zijn diensten. Advocatenkantoor Petkovski heeft het recht, een beperking van aansprakelijkheid die een dergelijke derde partij mocht hebben bedongen, namens de cliënt te aanvaarden.
 5. Iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Petkovski voor werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens Advocatenkantoor Petkovski of anderszins verband houdend met een aan Advocatenkantoor Petkovski verstrekte opdracht, is beperkt tot het bedrag waarop in het betreffende geval uit hoofde van de door Advocatenkantoor Petkovski gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) aanspraak bestaat, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat in het betreffende geval op grond van de voorwaarden van die verzekering(en) voor rekening van Advocatenkantoor Petkovski komt.
 6. Indien er sprake is van het bijstaan van 2 of meer personen en tussen deze personen een conflict ontstaat en een belangenverstrengeling is, zal de advocaat zich terug moeten trekken en kan geen van de partijen meer bijstaan, tenzij dit uitdrukkelijk tussen alle partijen wordt overeengekomen. De advocaat zal in dit geval niet zonder meer de werkzaamheden neerleggen op verzoek van een van de partijen indien termijnen in acht moeten worden genomen.
 7. Voor de uitvoering van de opdracht is de cliënt aan Advocatenkantoor Petkovski honorarium verschuldigd van minimaal € 250,00 per uur, vermeerderd met 21% BTW. In voorkomende gevallen of spoedgevallen kan hiervan naar boven of beneden worden afgeweken.
 8. Indien een toevoeging is verleend is de cliënt de eigen bijdrage verschuldigd. Daarnaast komen eventuele verschotten voor rekening van de cliënt. Onder verschotten wordt verstaan kosten, zoals vastrecht (griffierecht), deurwaarderskosten, procureurskosten, opvragen van medische informatie, uittreksels en dergelijke. Alle verschuldigde bedragen worden vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting tegen het geldende tarief. Advocatenkantoor Petkovski brengt geen kantoorkosten in rekening.
 9. Ten aanzien van het honorarium is Advocatenkantoor Petkovski gerechtigd een voorschot in rekening te brengen. Dit voorschot zal bij tussentijdse declaraties dan wel bij de einddeclaratie worden verrekend. Als geen voorschot in rekening is gebracht, zal het honorarium regelmatig tussentijds worden gedeclareerd.
 10. In de meeste gevallen wordt middels een vast bedrag gewerkt (fixed fee). Dit bedrag is gebaseerd op het gewone uurtarief is € 250,00 ex btw. In die gevallen waar een zaak tussentijds zal eindigen, wordt met dit uurtarief afgerekend behoudens de eerste 3 uren. Teruggave van de eerste 3 uren is niet mogelijk bij tussentijdse beëindiging, ongeacht de aard van de werkzaamheden, aangezien daartoe ook alle administratiewerkzaamheden behoren. In sommige gevallen kan van het uurtarief naar boven of beneden worden afgeweken, al naar gelang de aard van de zaak of de spoedeisendheid.
 11. Het kantoor kent geen gratis eerste kennismakingsgesprek, behalve in zaken waarin een toevoeging is verleend voor die betreffende zaak.
 12. De declaraties van Advocatenkantoor Petkovski moeten binnen zeven (7) dagen na de factuurdatum worden betaald. Bij gebreke van tijdige betaling heeft Advocatenkantoor Petkovski het recht, de wettelijke rente over het onbetaalde bedrag in rekening te brengen vanaf de achtste (8e) dag na de factuurdatum. Daarnaast heeft Advocatenkantoor Petkovski het recht haar werkzaamheden op te schorten.
 13. Het kantoor voert in de regel geen werkzaamheden uit zodra de toevoeging of eigen bijdrage niet is betaald.
 14. Advocatenkantoor Petkovski heeft geen Stichting Derdengelden en kan ten behoeve van de cliënt geen gelden onder zich houden.
 15. Na het einde van de opdracht worden de in het dossier aanwezige originele stukken op diens verzoek aan de cliënt verstrekt. Na het sluiten en archiveren van het dossier zal Advocatenkantoor Petkovski gedurende een wettelijke periode van 5 jaren het gevormde dossier bewaren en staat tegen vergoeding van de werkelijk te maken kosten door Advocatenkantoor Petkovski teneinde het dossier uit het archief te lichten ter beschikking van de cliënt. Na verloop van deze termijn worden de dossiers vernietigd. Het dossier wordt gedurende de wettelijke termijn van vijf (5) jaren na het einde van de zaak bewaard.
 16. Het kantoor hanteert een kantoorklachtenregeling en deze is van toepassing op de dienstverlening. De klachtenregeling kan op de website worden gevonden of op verzoek worden toegestuurd.
 17. Als waarnemer van het kantoor bij afwezigheid vanwege ziekte, vakantie en bijzondere omstandigheden geldt mr J. Eliya te Hengelo. De cliënt accepteert dat in voorkomende gevallen deze collega in rechte zal kunnen optreden. Hierbij is de overeenkomst praktijkuitoefening van toepassing getekend op 31 mei 2020. Op verzoek kan deze worden ingezien op kantoor.
 18. De rechtsverhouding tussen Advocatenkantoor Petkovski en de cliënt of enige derde wordt beheerst door en is onderworpen aan Nederlands recht.